Kugghjul.

Utveckling och nyheter

Hur vi utvecklar Klockaren

Publiceringsverktyget Klockarens uppbyggnad startade 2013 och den första sajten publicerades 2014. Utvecklingsarbetet fortsätter och Klockarens målsättning är fortsättningsvis att vara församlingarnas gemensamma kommunikationsverktyg som motsvarar både webbplatsbesökarens och församlingarnas behov. På denna sida hittar du de aktuella nyheterna gällande utvecklingen samt information om målen för Klockarens utveckling och processerna kring dem.

Vem ansvarar för utvecklingen?

Klockarens utvecklingsplan och -budget bestäms av Kyrkostyrelsen på basen av framställning av Kyrkans kommunikation. Ansvaret för kyrkans webbkommunikation sköts av webbkommunikationschefen.

Det konkreta arbetet sköts av Kyrkans webbkommunikations Klockaren-team tillsammans med den tekniska leverantören.

Vem ingår i Klockaren teamet?

I Klockaren-teamet ingår produktägare, produktchef och Klockarenstödet.

För planering och tidtabell av utvecklingsarbetet ansvarar produktägaren. Produktägaren leder Klockarens tekniska utveckling, vägleder tekniska leverantörens arbete, fungerar som teamledare och ansvarar för utvecklingsbudgetens planering och uppföljning. Produktchefen är produktägarens arbetspar. Produktchefen deltar i planeringen av produktutvecklingen, utvecklar guider och utbildning samt sköter kommunikation och samarbete med församlingar. Klockarenstödet svarar på stödfrågor och handhar tekniskt testande. Alla i Klockarenstödet sköter uppgiften på deltid vid sidan av annat arbete.

Sakkunniga från Kyrkans kommunikation är med och förverkligar gemensamt innehåll och kommunikation till församlingarna.

Vad är målsättningen med utvecklingsarbetet?

Målsättningen är att erbjuda församlingarna webbplatser som:

  • fungerar tekniskt
  • är tillgängliga
  • är planerade för besökarnas behov
  • är lätta att använda för användarna
  • bygger upp kyrkans gemensamma varumärkesimage

En gemensam bas sparar resurser, eftersom varje enskild församling då inte behöver planera eller förverkliga en sajt från grunden. En viktig målsättning är också att församlingarna får tillräckligt med stöd i användningen av Klockaren.

På vilka grunder väljs utvecklingsmål?

Utvecklingsmål väljs på basen av undersökningar och församlingarnas respons. Besökarens och användarens tillfredsställelse utreds regelbundet med hjälp av online-undersökningar. I Klockaren görs också användartestningar, som väger tungt i utvecklingsplaneringen.

Det är fint att det kommer många önskemål från församlingarna. På grund av begränsade resurser behöver det göras ett val mellan alla önskemål. Vi prioriterar förnyelse av sådant som många har nytta av. Också priset har betydelse: kostnaderna bör korrelera med nyttan.

Vi lyssnar och tar till oss alla utvecklingsförslag, fastän alla förslag inte kan förverkligas med detsamma. Ett exempel är bloggverktyget som många församlingar önskat. Därför utvecklades blogg-verktyget som publicerades i oktober 2021.

Flera förnyelser är också på kommande i uppdateringar av Klockarens tekniska grund (Liferay). På så sätt säkerställs att Klockaren hänger med i tiden och att sajterna fungerar bra.

Hur görs utvecklingen i praktiken?

I utvecklingsarbetet rör sig parallellt stora helheter, mindre uppdateringar och reparation av buggar. Arbetet görs i nära samarbete med den tekniska leverantören Ambientia.

Nya uppdateringar publiceras vanligtvis en gång i veckan. Före publiceringen paketeras förändringarna till helheter och testas. Akuta fel kan korrigeras med en snabbare tidtabell.

Hur kan församlingen delta i utvecklingen av Klockaren?

Vi tar gärna emot önskemål och utvecklingsidéer via SjälvservicepunktenÖppna länk i ny flik. Alla förslag registreras och deras möjlighet att genomföras bedöms. Vi funderar också på andra möjligheter för församlingarna att vara med i utvecklingsarbetet.

Klockarens utvecklingsgrupp deltar i utvecklingen

Vi har samlat en grupp frivilliga församlingsanställda som har möjlighet att delta i planeringen av Klockarens utveckling och testning. Det krävs inget särskilt tekniskt kunnande för att delta i gruppen - intresse för utvecklingsarbetet och mångsidig erfarenhet av Klockaren räcker. Ta kontakt med produktchefen om du är intresserad av att delta.

Hur kan jag följa med vad som utvecklas?

Aktuella utvecklingsförnyelser berättar vi om i Klockarenguiden, nyhetsbrevet och Teamskanalen Lukkarin tekijät_Klockarenproducenter / Kirkon viestintä. 

Klockarens nyhetsbrev

Klockarens nyhetsbrev utkommer 8-10 gånger per år. Det innehåller aktuell information för uppdaterare, tips, bloggtexter och personporträtt av Klockaren-användare.

Klockaren-teamet

Produktägaren ansvarar för utvecklingsarbetet. Produktchefen bistår honom i uppgiften. Resten av teamet deltar också i mån av möjlighet.

Produktägaren och produktchefen jobbar heltid med Klockaren. Finska stödet är ett årsverke och det svenska är 40 procent.

Ta kontakt med stödet via Självservicepunkten på adressen ipp.evl.fi

Klockarenstödets sida


Andreas Cederberg

Klockarenstödet

Eva Holm

Klockarenstödet

Sköter Klockarenstödet några förmiddagar i veckan.


Kalevi Koistinen

Sakkunnig

Klockarenstödet på finska

Anne Kähäri

Sakkunnig

Klockarenstödet på finska


Julia Lundell

Produktchef

Utvecklar Klockaren i samarbete med produktägaren. Ansvarar för kommunikationen, utbildningen och hur stödet organiseras.

Mitt stora intresse för tillfället är att rida och hästar.
Till familjen hör tre barn, en katt, en utflyttad dotter och ett barnbarn. 


Anne Ohls

Klockarenstödet

Jobbar i Klockarenstödet fredag och måndag förmiddag