Resultat av undersökningen bland användare 2021

I år deltog 274 personer i enkäten kring webbkommunikation och om Klockaren. Av dessa var 252 Klockaren-redaktörer. Den här rapporten fokuserar på svar av Klockaren-redaktörer. Resten av svaren och frågorna används i större utsträckning i kyrkans kommunikationsundersökning. 

Klockaren-redaktörerna kallas här användare då alla avses. I förfrågan delades användarna in enligt vilket uppdateringsansvar de har i Klockaren och enligt hur länge de använt Klockaren.

Föregående enkät till användare gjordes år 2019. På den svarade 97 personer. Ingen enkät gjordes ifjol, eftersom utvecklingsteamets alla resurser behövdes för uppdateringen av webbplattformen Liferay till en ny version.

1. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Klockaren för en kollega?

Antal svar: 252

Grafen visar NPS värdet. 22 % är kritiker, 46 % är passiva och 32 % är ambassadörer.

Frågan hur sannolikt det är att man skulle rekommendera Klockaren för en kollega mättes med NPS (Net Promoter Score). NPS mäter hur nöjda med och lojala mot produkten de som använder den är på en skala 0-10. NPS värdet är en barometer som rör sig mellan minimum -100 och max +100. Värdet påverkas av respondenternas respons, dvs 7-8 är neutralt, 0-6 minskar NPS värdet och 9-10 ökar NPS värdet. De som gett 0-6 kallas kritiker, de som gett 7-8 passiva och 9-10 ambassadörer. Den här undersökningen gav NPS 10. Medelvärdet var 7,5. Resultatet är bättre än för två år sen, men visar att det ännu finns punkter att förbättra.

År 2019 var NPS -7 och medelvärdet då 7,3. Skillnaden i NPS beror på att gruppen ambassadörer ökat från elva till 32 procent.

En jämförelse mellan olika användargrupper i Klockaren visade att chefredaktörerna är nöjdast med Klockaren medan de som ansvarar för några sidor men inte själv gör några uppdateringar är minst nöjda. Den senare gruppen var dock endast fyra till antalet så det är svårt att dra allmängiltiga slutsatser. De som uppdaterar sidor och evenemang för sitt eget ansvarsområde hade också negativt NPS. De som uppdaterar enbart evenemang eller kontaktinformation var relativt nöjda. Genomgående kan man säga att medelvärdena på svaren på enkätens övriga frågor också korrelerade med hur nöja dessa grupper var över lag.

Hur länge de använt Klockaren spelade också in på hur nöjda användarna var. Minst nöjda var de som använt Klockaren i 6 månader – 1 år. Nyare eller mer erfarna användare var relativt nöjda. Ur de öppna svaren kan man utläsa att det intensiva skedet då församlingen bygger upp sin sajt är utmanande.

2. Berätta din åsikt genom att svara på påståendena

Antal svar: 251

Grafen visar medelvärde för respondenternas värde mellan 0-5 på enkätens frågor. Medelvärdet är 3,8.

Samtliga frågor gavs rätt höga värden. Nöjdast var användarna med guiderna (svenska och finska), informationen om utvecklingen och stödet. Många tackade för stödet medan några menade att svaren dröjt eller inte hjälpt avsevärt.

Fortbildningen för längre hunna och vid skedet då församlingen började bygga upp sina sidor fick de jämförelsevis lägsta poängen. Likaså församlingarnas möjlighet att påverka utvecklingen.

Flera av kommentarer kring tekniska problem handlade om att olika funktioner tidvis inte fungerar som de ska i Klockaren. En del innehöll önskemål om förbättring av en specifik funktion - tack för tipsen!

Klockaren som verktyg delade åsikterna. En del tyckte att det är lätt och enkelt att använda medan andra tyckte att det är komplicerat, styvt, ologiskt eller svåröverskådligt. Chefredaktörerna och redaktörer med ansvar för större delar av sajten tyckte verktyget var mer lättanvänt än svararna i de andra grupperna. Detta beror troligen på att personer som tycker att verktyget är lätt också lättare får eller åtar sig ett större ansvar för uppdateringsarbetet. Några påpekade att de använder verktyget sällan och därför inte minns från gång till gång.

En användare sa: ”För basanvändaren är Klockaren lite svår att förstå sig på. För dem som bara använder Klockaren till att skapa evenemang är det massivt och för dem som uppdaterar webbplatser är det styvt. Ändå tycker jag att man nått en gyllene medelväg – verktyget är förvånansvärt bra sett till den brokiga skaran av användare.”

En del kommenterade också att besökarna inte hittar det de söker, vilket gjorde det lite svårt att tolka exakt vilka kommentarer som handlade om själva uppdateringverktyget och vilka om besökarnas erfarenhet. Besökarnas erfarenheter går vi närmare in på i resultatet från förfrågan som riktade sig till dem.

Jämfört med resultatet från 2019 har samtliga värden stigit. Grafen för 2019 ser i stort sett likadan ut som årets och ordningen på vad som fick högre eller lägre poäng är nästan den samma. Det som skiljer är att det lägsta värdet i år var 3,1 (2019: 2,5) och det högsta 4,2 (2019: 3,4). Medelvärdet har stigit från 3,0 till 3,8.

Slutligen kan man påpeka att värden över fyra i en undersökning som riktar sig till användare anses vara väldigt fina värden. Också på bra webbplatser rör sig de här värdena oftast kring treor. Användarna är ofta kritiska i en undersökning som denna, då de ges chansen att påpeka sådant de är missnöjda över. Och det är ovanligt att de ger fyror eller femmor.

3. Utvärdera de viktigaste förändringarna i Klockaren på senare tid

Antal svar: 250

Grafen visar hur respondenterna värderar olika förändringar i Klockaren mellan 0-5. Medelvärdet är 3,8.

Över lag var respondenterna nöjda med förändringarna. Medelvärdet var 3,8 (2019: 3,5). Speciellt nöjda var användarna över möjligheten att kunna märka ut att ett evenemang är inhiberat, att beslutsfattande fått plats i gråa balken och över tidsinställningen av länkar i länklistor. 

Det jämförelsevis sämsta betygen fick förnyelserna av uppdateringsverktyget, specialmodulens visuella utseende och mobilmenyn. Att de här förnyelserna fick lite lägre poäng kan delvis bero på att det är lättare att greppa och värdera mindre och konkretare förändringar.

Flera respondenter tackade för förnyelserna eller delar av dessa. Några påpekade också att det var besvärande mycket som inte fungerade den första tiden efteråt. 

Många kommentarer om mobilmenyn inkom, vilket är förståeligt eftersom förnyelsen var på hälft vid tidpunkten för förfrågan. Tillgänglighetskorrigeringarna är också på hälft. Kommentarerna kring dessa handlade mest om att användarna kände sig osäkra på vilka korrigeringar som ännu är på väg eller det att de inte själv kan rätta till dessa då detta görs centralt. På det hela taget upplevdes tillgänglighetsdirektiven utmanande.

Det är dock värt att påpeka att mellan 22 och 51 procent av användarna upplevde att de inte kunde ta ställning någon av till frågorna. Också bland de öppna kommentarerna kan man läsa att en del inte vet om eller har lagt märke till någon förnyelse.

4. Coronatiden:
Har vi i utvecklingen av Klockaren som verktyg och i vår kommunikation därom, i tillräcklig mån beaktat de krav som coronatiden fört med sig?

Antal svar: 234

13 % av respondenterna svarar nej och 87 % ja.

De flesta ansåg att coronatiden hade beaktats. Dock höjdes röster som önskade att vi på centralt håll kunde ha varit mer aktiva med att utveckla tekniska lösningar för alla församlingar. Bland önskemålen nämndes speciellt en plats i menyn och en gemensam sidbotten för coronainformation. Strömningar i större utsträckning än förr och hybridmöten är här för att stanna, vilket ger oss nya utmaningar. 

5. Fortbildning och träffar kring webbkommunikation:
Det här året har vi alla blivit vanare vid arbete och studier på distans. Vilka av följande alternativ önskar du?

Antal svar: 250

Grafen visar vilken form av fortbildning respondenterna önskar eller inte.

Nästan alla föreslagna former av fortbildning önskades. Mest önskades möjligheten att lära sig på egen hand då det passar en bäst. Korta instruktionsvideor, e-lärandeplattformer och webbseminarier sågs som lämpliga alternativ. Önskan att delta i liveträffar dämpades av rädslan för coronaviruset, men några tyckte ändå att det kunde finnas som komplement. Endast 29 procent önskade liveträffar medan 71 procent inte gjorde det. 

Om innehållet önskades mest tips på bra webbinnehåll, men också grundutbildning i verktyget. De som bara uppdaterar evenemang eller kontaktinformation var den största gruppen som helst ville ha grundutbildning i verktyget. En del uppgav att de inte behöver någon fortbildning och påpekade att gemenskapen som bildats kring verktyget har fungerat bra som stöd i arbetet vid sidan om att lära sig själv. Tack till er alla för det stödet!

År 2019 ställde vi inte frågan om fortbildning, eftersom enkäten då var mera inriktad på att ta reda på önskemål kring den visuella förnyelsen.

Utmaningar i webbarbetet

De största utmaningarna i webbarbetet verkade vara tidsbrist och prioriteringen av resurser för arbetet med webbplatsen i församlingen. Klockaren är för de allra flesta en bland många uppgifter. En del menade att arbetet på sociala medier prioriteras framom webbplatsen och andra lyfte fram att det egna arbetet med webbplatsen inte värdesätts.

Trots att påståendet ”informationen om utvecklingen är tillräcklig” i punkt 2 fick medelvärdet 4,1 av 5 gavs många kommentarer som tyder på att alla inte upplever att de känner till nya funktioner eller vet hur man använder dessa. Det här hänger säkert också samman med att många påpekade att tiden för att sätta sig in i verktyget är knapp och att, detta i kombination med att verktyget ständigt utvecklas, gör det svårt att hålla sitt kunnande a jour.

En annan utmaning var att varje medarbetare uppdaterar sitt eget innehåll och att det därför finns behov av en tydligare ledning, linje eller gemensam planering i arbetet med webbplatsen. Att motivera alla i arbetsgemenskapen att ta ansvar för sina egna delar av sajten ses också som svårt.

Vad det gäller verktyget var de största utmaningarna att få bilderna att se bra ut på sidan. Många tyckte också att verktyget ger för strama ramar för webbplatsens struktur och för den enskilda sidans uppbyggnad.

En del lyfte också fram att det känns utmanande att göra bra webbinnehåll, använda ett språk som når användaren och utveckla det visuella på bästa sätt. ”Vi måste skifta fokus från att webb handlar om teknik till att handla om innehåll”, skrev en respondent.