Tillgänglighet

Med tillgänglighet i webbtjänster menas att alla så enkelt som möjligt ska kunna använda webbtjänster, oberoende av situation eller funktionsvariation. Tillgänglighet är särskilt viktigt för personer med funktionsvariation, äldre eller personer med kognitiva begränsningar, men alla användare har nytta av tillgängliga webbtjänster.

Över en miljon finländare har olika problem och begränsningar som behöver beaktas i planering och förverkligande av webbtjänster.

Äldre dam som rättar till sina glasögon framför lapptoppen.

När vi talar om tillgänglighet på webben, menar vi att alla, också personer med någon form av funktionsvariation, utan problem ska kunna ta till sig all information. Personer med till exempel lässvårigheter eller någon form av synskada använder ofta webben med hjälp av skärmläsare. För att dessa personer ska kunna ta del av en bild, måste bilden förses med en beskrivande text. 15 % av den finländska befolkningen har nytta av att materialet på webbplatsen är tillgängligt.

Vi kan alla någon gång drabbas av något som gör att vi tillfälligt är beroende av att webbplatsen är tillgänglig. Vi kan drabbas av till exempel:

 • tillfälligt nedsatt synsinne, t.ex. gråstarr
 • svag läskunskap, t.ex. dyslexi
 • långsam nätförbindelse eller skarpt solljus

För att göra webbtjänsten tillgänglig behövs förståelse och kunnande, men man behöver inte ge avkall på en bra layout. Tvärtom är en klar och lockande layout förutsättningar för en bra webbsida.

Tidtabell

Tillgänglighetskraven gäller alla församlingars sajter från och med september 2020.

Ansvaret för tillgänglighet är på alla som skapar webbmaterial. Lagen förpliktar också kyrkan på detta område. Tillgängligheten bör också beaktas aktivt i fortsättningen.

Kyrkostyrelsen ansvarar för den tillgängliga tekniken på Klockaren-sidor. Men när det gäller innehållet är församlingen ansvarig för tillgängligheten. 

Det är på ditt ansvar att materialet på församlingens webbplats är tillgängligt!

Tillgänglighetsdirektivet gäller också kyrkan

Kyrkans verksamhet är till för alla. Också på webbplatsen är det viktigt att alla har en möjlighet att ta del av kyrkans utbud. Det är viktigt att webbplatsen är möjligast tillgänglig.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft 1.4 2019. Som bakgrund till detta finns EU-tillgänglighetsdirektivet som godkändes i december 2016. Lagen förpliktar alla offentliga aktörer, också Klockaren-församlingar att göra sina webbsidor tillgängliga. Lagens innehåll har också beaktats i kyrkolagen och förbinder alla församlingar att göra sina sidor tillgängliga. Avsikten med lagen är att främja tillgängligheten på webben på offentliga sektorns webbplatser och att alla ska ha lika möjligheter att använda digitala tjänster. Kyrkans webbtjänster ska alltså också uppfylla tillgänglighetskraven. 

Tillgänglighet på webben betyder bl.a. följande:

 • Innehållet ska vara lätt att förstå och tydligt skrivet.
 • Bilagor (pdf, Word, Excel och PowerPoint) ska vara tillgängliga. 
 • Alla bilder ska ha motsvarande information i skriven text. 
 • Videor och podcaster ska vara textade. 
 • Webbtjänsten ska tekniskt vara uppbyggd så att läsprogram kan tolka strukturen och innehållet på rätt sätt. 
 • Varje sajt ska ha en tillgänglighetsbeskrivning. Vi kommer att erbjuda er en gemensam botten för Klockaren att utgå från. Mera info om det här kommer senare.

Tillgängligheten förbättrar sökresultaten

Tillgänglighet i innehållet optimerar samtidigt sökfunktionen. Webbens sökmaskiner granskar innehållet på samma sätt som synskadades skärmläsare. Sökmaskinerna intresserar sig för samma saker som människor:

 • Beskrivande rubriker
 • Logisk användning av rubriker
 • Bildernas alternativa texter
 • Tydliga, text som upprepar centrala ord

De viktigaste justeringarna i Klockaren-sidorna för tillgängligheten

 • Bildernas alt-texter
 • Göra pdf, word och powerpoint-filer tillgängliga
 • Rubriker
 • Länkar