Hur går processen med att besvara stödförfrågningar till?

Klockaren-stödet betjänar användare under vardagar via Självbetjäningspunkten. Hur fort vi kan erbjuda stöd eller lösning på problemet beror på stödförfrågans art och innehåll (ju mera omfattande information desto bättre).

Problem relaterade till användning av underhållsverktyget

Många problem relaterade till administration av Klockaren löses snabbt med stödets anvisningar. Förutom skriftliga instruktioner kan problem vid behov lösas via telefonkontakt eller genom skärmdelning i Teams. I de svåraste fallen konsulterar stödet Klockarens utvecklingsteam och vid behov konsulterar utvecklingsteamet systemleverantören.

Systemfel

Då Klockaren-stödet mottar ett meddelande om en bugg, alltså ett systemfel, testas det först på vilka ställen och i hurudana situationer felet uppstår. När tillräcklig information om problemet via testningar har erhållits, bedömer utvecklingsteamet hur brådskande ärendet är och gör en korrigeringsförfrågan till Klockarens systemleverantör. I detta skede får stödbegäraren temporär information om hur korrigeringen kommer att fortskrida.

Korrigeringarna och ändringarna samlas alltid  hop  till en uppdatering, som publiceras ungefär en gång varannan vecka. Ändringarna testas före publiceringen. Kritiska korrigeringar kan publiceras med en påskyndad tidtabell – så fort korrigeringen är klar och testad.

Utvecklingsönskemål

Alla utvecklingsönskemål som kommer från församlingarna beaktas i Klockarens utvecklingsplanering. På grund av begränsade resurser kan dock inte alla önskemål förverkligas. Förnyelser som gynnar många prioriteras. Följaktligen går ändringar som är synliga för webbplatsbesökare före finslipningen av underhållsverktyget. Kostnaderna för förändringen måste stå i proportion till den nytta som uppnås. Förslag som kräver lite jobb och gynnar många kan ibland genomföras med en snabb tidtabell. Enskilda utvecklingsönskemål är dock oftast vettiga att baka in i en större förnyelse och då kan uppfyllelsen av de egna önskemålen dröja. Ju större helhet, desto längre tid behöver reserveras för arbetet.

Läs mera om Klockarens utvecklingsarbete

Den egna hemsidans utvecklingssparrning

Via stödet kan du även begära sparrningshjälp för utveckling av de egna hemsidorna. Stödet kan till exempel överlägga och erbjuda alternativ till hur församlingens idé kan förverkligas i Klockaren

Du kan även begära sparrningshjälp av andra Klockaren-användare via Teams kanalen Lukkarin tekijät / Klockarenproducenter . För att inspirera andra kan du i Teams också dela med dig av dina egna goda Klockaren-lösningar.