Förfrågan till användare 2022 

I år deltog 53 personer i enkäten kring webbkommunikation. Samtliga respondenter uppgav att de använder Klockaren för att uppdatera församlingens webbplats.

I undersökningen kom det fram att Klockaren över lag är uppskattat och lätt att använda. Stödet, guiden och nyhetsbrevet är till stor hjälp, men respondenterna upplevde ändå att det finns ett uttalat behov av webbfortbildning i församlingarna. Förbättringar önskas kring hur man kan använda bilder. Verktyget upplevs lite styvt då det gäller att anpassa det till den enskilda församlingens behov och tekniska problem pinade uppdaterarna speciellt under våren. Det är fortfarande en utmaning att nå ut med kommunikation om nya egenskaper i verktyget - medarbetarna har inte nödvändigtvis tid att ta till sig informationen.

Föregående enkät till användare gjordes år 2021. På den svarade 274 personer. Till skillnad från i fjol hade vi i år inte samtidigt besökarundersökning på församlingarnas sidor. Det här är sannolikt orsaken till det lägre antalet respondenter i år.

Det låga antalet respondenter gör det svårare att dra slutasatsatser för alla olika grupper av respondenter. Största delen (81 procent) av respondenterna har använt Klockaren i mer än två år och 66 procent uppgav att de gör allt möjligt i Klockaren och ansvarar för församlingens webbplats. Med andra ord är åsikterna i enkäten till största delen den som chefredaktörer med lång erfarenhet av verktyget har.

1. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Klockaren för en kollega?

Antal svar: 53

NPS

Frågan hur sannolikt det är att man skulle rekommendera Klockaren för en kollega mättes med NPS (Net Promoter Score). NPS mäter hur nöjda de som använder produkten är och hur lojala mot den de är på en skala 0-10. NPS värdet är en barometer som rör sig mellan minimum -100 och max +100. Värdet påverkas av respondenternas svar, dvs 7-8 är neutralt, 0-6 minskar NPS värdet och 9-10 ökar NPS värdet. De som gett 0-6 kallas kritiker, de som gett 7-8 passiva och 9-10 ambassadörer. Den här undersökningen gav NPS 26. Medelvärdet var 8,0.

Resultatet var bättre än i fjol. Då var NPS 10 och medelvärdet 7,5. Ökningen kan förklaras med att antalet ambassadörer har ökat från 32 till 36 procent. Här kan antalet vana användare bland respondenterna spela in. Samtidigt har vi satsat på att informera om allt som är på gång, också det som är planer och idéer och men inte fastslaget, vilket säkert ökar just den gruppens tillfredsställelse över lag.

2. Berätta din åsikt genom att svara på påståendena.

Antal svar: 53

Åsikter om Klockaren som webbverktyg.

Samtliga frågor gavs rätt höga värden. Genomsnittsvärdet 3,8 är samma som i fjol.

Användarna var mest nöjda över snabba och användbara svar från stödet, samt över guiden. 

De lägsta värden fick påståendet "Klockaren har inte för många tekniska problem". Värdet har sjunkit från 3,6 till 3,1 sen i fjol. Här speglas tydligt uppdaterarnas missnöje över avbrotten i tjänsten som återkom tätt under flera månader på våren. "Redan ett tekniskt problem som leder till gråt och tandagnisslan och tar lång tid är för mycket", skrev en respondent. Chefredaktörerna gav i medeltal bara 2,9 i år.

Respondenterna lyfte också fram att det är svårt att få bilderna att se ut som man vill på sidan, samt att det är svårt att hitta det gemensamma materialet. Verktyget upplevs lite styvt och webbplatsen svår att forma enligt församlingens behov. 

Näst lägsta värde fick frågan huruvida användaren fått tillräckligt med fortbildning kring hur de kan förbättra innehållet. Respondenternas värdering av fortbildning är densamma som 2021, medan gemensamma materialets värdering 3,3 har sjunkit (2021: 3,6). I praktiken har vi inte haft resurser att hålla fortbildning för användare alls de senaste två åren. Om det gemensamma materialet kan sägas att det sällan kommer nytt och det kan leda till att användarna inte kommer ihåg att det finns eller blir vana vid att använda det.

Respondenterna var i år nöjdare över möjligheterna att påverka utvecklingen av Klockaren. Värdet har stigit från 3,3 till 3,6. Det höjda värdet kan möjligen förklaras av att utvecklingsteamet under det gångna året har frågat församlingarna om tankar kring utvecklingen av B-sidmallen, samt bjudit in användare i församlingarna till ett frivilligt utvecklingsteam.

Chefredaktörerna menade att församlingen fäster mindre uppmärksamhet vid tillgänglighet i år än i fjol. Värde hade minskat från 4,1 till 3,8.

Slutligen kan man påpeka att värden över fyra i en undersökning som riktar sig till användare anses vara väldigt fina värden. Också på bra webbplatser rör sig de här värdena oftast kring treor. Användarna är ofta kritiska i en undersökning som denna, då de ges chansen att påpeka sådant de är missnöjda över. Och det är ovanligt att de ger fyror eller femmor.

3. Utvärdera de viktigaste förändringarna i Klockaren på senare tid

Antal svar: 52

Utvärdering av förändringar i webbverktyget Klockaren.

Över lag var respondenterna nöjda med utvecklingen det gångna året. Medelvärdet var 3,9 (2021: 3,8). Speciellt nöjda var användarna över simuleringsfunktionen i uppdateringsverktyget, möjligheten att skapa strömnings- och hybridevenemang samt den nya sidmodellen för församlingsvalet. 

De jämförelsevis sämsta betygen fick förnyelsen av specialmodulens mobilmeny, statistikens rapportvy och bloggverktyget. Lägre värden för dessa förnyelser kan bero på att det är svårare att greppa stora förändringar och lättare att greppa och värdera mindre och konkretare förändringar. I svaren på den här frågan bör beaktas att många av användarna svarade att de inte hade använt någon specifikt av de förnyade verktygen. Över 90 procent hade till exempel inte alls använt bloggverktyget.

Flera respondenter tackade för förnyade verktyg, speciellt mobilsimuleringen och att evenemang överförs från Prime med hjälp av gränssnittet. Det fanns endast spridda kommentarer om vilka förnyelser som inte uppfyllde önskemålen. Därför är det svårt att dra några allmängiltiga slutsater.

Av de öppna kommentarerna framgår att en del respondenter inte vetat om eller lagt märke till någon förnyelse eller inte varit helt säkra på vad termerna vi använder i enketen står för. "Ett stort tack för allt utvecklingsarbete! Ofta är det så att jag inte hinner sätta mig tillräckligt bra in i förnyelser och utvecklingen vid sidan av allt annat", skrev en respondent.

4. Klockarens nyhetsbrev. Berätta din åsikt genom att svara på påståendena

Antal svar: 53

Utvärdring av Klockarens nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet fick över lag ett gott omdöme. Hela 35,8 procent uppgav att det nästan alltid läser Klockarens nyhetsbrev. 79,2 procent var helt eller delvis av den åsikten att de drar nytta av nyhetsbrevet. En respondent skrev: "Jag lär mig alltid något nytt av breven. Det är fiffigt att samla all information i dem." Hela 32,1 procent av respondenterna uppgav att nyhetsbrevet är deras huvudsakliga informationskälla kring vad som är aktuellt i Klockaren. Bara 3,8 procent uppgav att Utvecklingssidan i Klockarenguiden är huvudsaklig informationskälla. Utvecklingssidan innehåller i stort sätt samma information som nyhetsbreven.

Respondenterna ansåg också att nyhetsbrevet är tydligt och lätt att läsa (4,3), samt har ett tilltalande visuellt uttryck (4,1).

De flesta ansåg att det är lämpligt med åtta nyhetsbrev i året. Någon ansåg att det utkommer för ofta. Å andra sidan kommenterade någon att ett enskilt nyhetsbrev innehåller mycket info vilket i sin tur skulle tala för flera nummer. Någon föreslog att skärmklipp av verktyget skulle göra det lättare att snabbt greppa vad brevet handlar om.

Artikelserien om Klockarenproducenter fick särskilt tack.

Vi ställde inte frågan om nyhetsbrevet i undersökningen i fjol.

5. Fortbildning och träffar kring webbkommunikation. Vilka av följande alternativ önskar du?

Antal svar: 53

Fortbildningsönskemål.

Respondenterna önskar i första hand självstudier vid den egna arbetsstationen (över 90 procent av dem som svarat). Korta videosnuttarna och utbildning kring bra webbinnehåll intresserar (detta efterlystes av drygt 90 procent). Distansträffar och webbinarier önskas framom fysiska möten. Fysiska möten önskar endast en tredjedel av respondenterna.

Resultaten var i enlighet med resultaten i undersökningen år 2021.

6. Fortbildning i webbkommunikation. Vad behöver du hjälp med?

Antal svar: 50

Vad som upplevs vara svårt inom webbkommunikationen.

Av respondenterna ansåg 72 procent att de behöver hjälp med innehållsproduktion för mobilanvändare. Hela 68 procent ansåg att de behöver hjälp med besökarstatistik och respons för att utveckla webbplatsen. Hela 60 procent upplevde att de behöver råd kring tillgängligheten. Här speglas igen att största delen av respondenterna var vana användare och jobbar mycket med Klockaren. Det man behöver mera kunskap kring är sånt som gäller den övergripande utvecklingen av webbplatsen.

Vi frågade också vilka som preliminärt skulle vara intresserade av att besökarna kunde gilla och ge respons direkt på varje sida. 25 procent menade att de skulle kunna vara intresserade av en sådan lösning. 

7. Vad upplever du att är det svåraste med att utveckla webbsidorna?

Antal svar: 21

De största utmaningarna i webbarbetet föreföll vara tidsbrist, att skapa förståelse i arbetslaget för webbsidornas potential och att förmå medarbetarna att uppdatera sitt eget innehåll, samt att komma överens om gemensamma riktlinjer. Respondenterna nämnde att många i arbetslaget inte har utbildning inom kommunikation vilket betyder att behovet av fortbildningsmaterial och instruktioner är stort. 

Den begränsade möjligheten att anpassa själva sidorna och webbplatsens efter församlingens unika behov var också en tydlig utmaning.

Någon nämde att det känns utmanaden att utveckla det visuella uttrycket och det är klumpigt att använda bilder i Klockaren. Också användarvänlighet, tillgänglighet och kunskap om hur man kan utnyttja statistiken i utvecklingen av webbplatserna känns krävande.

Respondenternas svar motsvarade i stort sett svaren i fjol.

8. Hur väl förverkligas följande inom webbarbetet i din församling?

Antal svar: 53

Hur väl olika delar av webbkommunikation förverkligas i församlingarna.

Videornas roll som webbinnehåll har minskat

Coronaepidemin har lättat och det har gjort att församlingarna märkbart dragit ned på antalet gudstjänstströmningar. Det betyder följaktligen att församlingsanställda anser videornas betydelse som webbinnehåll minskat, med en fjärdedel jämfört med år 2021.

Det är fortfarande ytterst sällsynt att församlingar tillämpar användardata i sitt arbetet med webbplatsen och reflekterar över sökord. Användardata använder församlingarna till och med lite mer sällan än år 2021.

Det har allt tydligare blivit en naturlig del av de församlingsanställdas uppgifter att uppdatera webbsidor. Det här påståendet fick det högsta medelvärdet (2,7) i den här delen av undersökningen. Frivilliga uppdaterar fortsättningsvis ytterst sällan församlingens webbsidor, men jämfört med fjolåret kan en liten höjning ses.