Sammandrag av undersökningar av besökare och användare 2021

I år deltog cirka 320 församlingar i besökarundersökningen. Förfrågan låg ute på församlingarnas sidor i tre veckor. Totalt svarade 2 908 respondenter på förfrågan.

I undersökningen riktad till användare deltog i år 274 personer. Av dessa var 252 Klockaren-redaktörer. 

Vad innebär resultatet av besökarundersökningen för församlingens del?

”Människorna och vad som händer i församlingen intresserar.”

Lyft fram människorna på webbplatsen

Personer och deras upplevelser intresserar. Församlingens anställda intresserar. Det lönar sig att satsa på kontaktuppgifterna eftersom 10 procent sökte nyheter och 13 procent kontaktuppgifter. Satsa på en personlig presentation och trevliga bilder av medarbetarna, bjud på er själva till exempel i bloggen. Lyft också gärna fram församlingsmedlemmar, förtroendevalda, missionärer och deras berättelser. Visa upp församlingsgemenskapen i text och i bilder.

Håll webbplatsen uppdaterad

Gå regelbundet igenom sidorna på webbplatsen och ta bort gammalt och lägg in nytt. Pricka fast in en dag i kalendern då ni gör det tillsammans och försök få en rutin kring det.

Berätta vad ni har på gång

Berätta vad som är på gång i församlingen. Inte bara evenemang utan också ärenden som är aktuella, projekt, beslut och till exempel vad det är dags att göra på gravgården. Folk vill veta och förväntar sig idag att hitta infon på webbplatsen. Skriv ut varför ni inte kan ha en lista med namn på födda, döda osv. på webbplatsen.

Satsa på glädje och bilder i stället för på torr information

Dra ned på mängden text så hittar besökaren lättare det som är väsentligt. Tänk på webbtextens regler: Det viktigaste först, korta stycken, beskrivande mellanrubriker och tydliga länkar. Ett bra tips är att bjuda in några församlingsmedlemmar i arbetet med sidorna. Låt glädje, humor och intresse för läsaren synas i ditt tilltal och i bilderna.

Skriv varierande och intresseväckande om evenemang

De flesta söker evenemang. Satsa på att beskriva dem så noggrant som möjligt och få dem att låta unika och intressanta. Berätta vem du är som drar det, vad ni ska göra och uppmana gärna läsaren att komma med och kanske bjuda med någon annan också.

Berätta om tro och erbjud tröst på sidorna

Människor söker också tro och tröst på sidorna. Det här jobbar de anställda redan med varje dag, så lyft gärna fram den biten, speciellt under Fördjupa din tro och Stöd och hjälp i livet. Mycket av det ni redan publicerar för Facebook kunde också lyftas här.

Hjälp varandra och planera tillsammans

Minns att webbplatsen är hela församlingens ansvar. Det blir för tungt och svårt att hålla den uppdaterad för bara en eller ett par. Det behövs motivation, prioritering och inspiration från ledningen, och en struktur för hur arbetslaget tillsammans utvecklar webbplatsen. En webbplats blir aldrig färdig, utan ska uppdateras för att man verkligen ska fånga besökarens intresse.

Vad innebär resultatet av besökar- och användarundersökningen för utvecklingen av Klockaren?

Strömningar kräver sin plats

Strömningarna är här för att stanna och de behöver synas och fungera bra i Klockaren. Utvecklingsteamet har redan tagit itu med det här.

Vi behöver veta vad som känns lite rörigt

Vi behöver titta noggrannare på vad det är som en del besökare upplever att är rörigt på webbplatsen och vad vi kan göra åt det. Är det förstasidan, sidstrukturen, undersidornas struktur eller själva innehållet på webbplatsen? Hur skiljer sig upplevelsen på olika församlingars sidor från varandra? Och är det här i första hand ett problem som gäller B-modellen – där församlingarna och samfälligheten är en enda webbplats – eller gäller det alla?

En lätt guide behövs

De användare som sällan gör uppdateringar upplever att verktyget känns lite knöligt och minns inte från gång till gång hur de ska göra. Här behövs lätta instruktioner som visar uppdateringen steg för steg.

Att lägga in bilder ska vara lätt

Det behöver bli lättare och finnas tydliga instruktioner för hur man gör för att få bilder att synas som man vill på sidorna.

Fortbildning på distans önskas

Användarna önskar fortbildning både om webbinnehåll och om själva verktyget, främst på distans. Mera personligt stöd vid till exempel en större genomgång av församlingens webbplats kunde också behövas.

Sidmallarna och strukturen bör ses över

Sidmallarna kan ses över för att kolla att de portletter redaktörerna behöver finns där. Själva sidstrukturen behöver vara enhetlig, men indelningen med Kom med och Delta kan behöva omprövas för att i stället ge större synlighet för den enskilda församlingen. Det känns för svårt att greppa vad Delta ska innehålla.

Informationen behöver nå ut till flera redaktörer

En utmaning är hur vi ska nå ut med information till alla användare och församlingar. Kommunikationskanalerna behöver utvärderas.

Församlingar involverade i utvecklingsarbete

Klockaren ägs av församlingarna och dess utvecklingen leds av Kyrkans kommunikation. För närvarande tar utvecklingsteamet emot utvecklingsförslag t.ex. genom stöd. Svaren i undersökningen visade att församlingarna är intresserade av att vara mer aktivt involverade i utvecklingsarbetet.

Vad kan vi erbjuda dem som inte har kontakt med kyrkan?

De besökare som inte utnyttjar församlingens tjänster hittar inte vad de söker och upplever inte att innehållet är intressant. Den här gruppen är inte primär målgrupp för församlingens webbplats, men det är värt att fundera över hur vi i framtiden bättre kan fånga också den här gruppens intresse.

Vi ska minnas att vi här har ett underlag på närmare 3 000 respondenter, som med sina svar tydligt visar på att Klockaren är en bra webbplattform och innehållet känns relevant för besökaren. Men trots det vill vi beakta alla orosmoment i de öppna svaren för att veta i vilken riktning vi bör utveckla Klockaren så den blir ännu bättre.

Både bekymmer och tack från besökare

Nästan 3000 personer deltog i årets besöksundersökning. Svaren visar tydligt Klockaren är en fungerande webbplatsplattform och innehållet känns relevant för besökaren. Fastän responsen var positiv vill utvecklingsteamet beakta alla problem som omnämnts i de öppna svaren. Det ger en riktlinje för hur Klockaren kan bli ännu bättre. 

Trots problemen som kom fram i de öppna svaren luftes också fram mycket man var nöjda med. "Särskilt nu under Corona -perioden har onlinetjänster glädjat", "Fint att online och virtuella kyrkan betjänar och för sändningar till hemmasoffan!" och "Förbönstjänsten är mycket bra. Tack för det."

Webbplatserna fick också beröm: "Jag hoppas att sidorna också i fortsättningen kommer att vara tillgängliga och tydliga. Just nu fungerar de bra på olika enheter. Tack för ett bra arbete." och "Sammantaget är den här rikstäckande webbplatsbasen bra. När man tittar på andra församlingar webbplatser hittar du samma saker på samma platser."