Resultat av besökarundersökningen 2021

I år deltog cirka 320 församlingar i besökarundersökningen. Förfrågan låg ute på församlingarnas sidor i tre veckor. Totalt svarade 2 908 respondenter på förfrågan.

År 2019 deltog cirka 150 församlingar i undersökningen och 394 personer svarade på den.

I själva förfrågan delades respondenterna in i grupper bland andra enlig ålder och enligt hur ofta de har kontakt med församlingen.

1. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera församlingens webbplats för en vän?

Antal svar: 2 908

Grafen visar NPS för enkätresultatet. 20 % kritiker, 39 % passiva och 41 % ambassadörer.

Frågan hur sannolikt det är att man skulle rekommendera Klockaren för en vän mättes med NPS (Net Promoter Score). NPS mäter hur nöjda med och lojala mot produkten de som använder den är på en skala 0-10. NPS värdet är en barometer som rör sig mellan minimum -100 och max +100. Värdet påverkas av respondenternas respons, dvs 7-8 är neutralt, 0-6 minskar NPS värdet och 9-10 ökar NPS värdet. De som gett 0-6 kallas kritiska, 7-8 passiva och 9-10 ambassadörer. 

Den här undersökningen gav NPS 20. Medelvärdet var 7,6. Resultatet är bättre än för två år sen, men visar att det ännu finns sådan som kan förbättras.

Här kan man särskilt notera att 41 procent gav nio eller tio medan bara 20 procent gav sex eller lägre. Bland de öppna svaren fanns det dryga 130 ”tack”.

De enskilda församlingarnas NPS varierade mycket. Man märker tydligt att församlingar som aktivt satsar på sina sidor också får höga poäng.

Tittar man på ålderskategorier så var under 15-åringarna minst nöjda (NPS -5), resten av åldersgrupperna gav positiva värden. Nöjdast var de som var äldre än 66 år.

De som varje vecka har direkt kontakt med kyrkan var nöjdast med webbplatsen (NPS 33), resten var relativt nöjda, medan de som svarade att de inte utnyttjar församlingens tjänster var minst nöjda (NPS -37). 

År 2019 var NPS -7 och medelvärdet då 7,3. Den största skillnaden i NPS beror på att gruppen kritiker minskat från 39 till 20 procent.

2. Vad söker du den här gången på webbplatsen?

Antal svar: 2 899, Valda alternativ: 4 563

Grafen visar i procent vad besökarna på sajten söker efter.

Fler än hälften av besökarna letade efter information om evenemang och nästan en tredjedel efter information om församlingens verksamhet. Kontaktinformation söktes av 13 procent och nyheter av 10 procent.

Av gruppen som uppgav att de inte använder sig av församlingens tjänster svarade 28 procent att de sökte något annat och 19 procent att de sökte information om gravvård. 

En stor del av de som svarade att de sökte något "annat" avsåg ändå sådant som passar in under någon av de färdiga kategorierna i frågan. Men av sånt som faktiskt inte hörde till kategorierna, så var strömningar det vanligaste svaret, men också coronainformation, ledig tjänster, bloggar, information om hyra av utrymmen, bostadsärenden, matutdelning, var döda släktingars gravplats ligger, möjligheter till frivilligarbete, mål för kollekten, närmare information om kyrkan – historia och mera praktiska detaljer: ”jag har känslig mage och vill veta ungefär var toaletterna ligger”, födda, döpta, konfirmerade, vigda och döda i församlingen, ”något personligt som berör”, samt präster som viger homosexuella var sånt besökarna sökte. En del ville också lämna ett förbönsämne.

Den här frågan ställdes inte i undersökningen år 2019.

3. Hittade du det du sökte?

Grafen visar respondenternas svar. 80 % svarade ja, 12 % svarade nej, 8 % att de sökte inget speciellt.

Över lag hittade besökarna vad de sökte på sidorna. Sådant de inte nödvändigtvis hittade var protokoll, ämbetsbevis, närmare information om gudstjänsterna, strömningar, karta över kyrkogården, hur man donerar till diakonin, födda, döpta, lysta, äldres färdtjänst, information som funnits i församlingsbladet, information om sommarens evenemang, coronarelaterad info, närmare information om församlingens missionärer och hur man stöder dem, sommarjobb, gravpriser, kyrkoskatten och hyra av utrymmen.

Den här frågan ställdes inte i undersökningen år 2019.

4. Vad anser du om följande påståenden?

Antal svar: 2908

Grafen visar respondenternas värde mellan 0-5 för olika påståenden. Medelvärdet är 4,0.

Motsvarande graf från år 2019 (nedan) visar att samtliga värden har stigit. Alltså kan man dra slutsatsen att församlingarnas webbplatser utvecklats i rätt riktning. 

Grafen från undersökning 2019 med respondenternas värde mellan 0-5 för olika påståenden. Medelvärdet är 3,5.

Den största förbättringen är i användningen av webbplatsen på mobilen. Det fick värdet 4,1 (2019: 3,4). Eftersom ungefär hälften av besökarna söker information om evenemang så kan man anta att förnyelsen av evenemangskalendern har betydelse. 

Om man plockar ut dem som har B-modell på sajten så blir siffrorna lite lägre än det allmänna genomsnittet. Största skillnaden är att hur snabbt besökaren hittar det hen letar efter som får värdet 3,6 jämfört med 3,9 för modell A och C. Det här syns också i NPS som för modell B var 14 och för de övriga 25. ”Då jag söker information om bara en församling så behöver jag inte länkar till andra församlingar.” I modell B är till exempel evenemangskalendern sådan att man kan finna evenemang också för andra församlingar i samfälligheten.

Upplevelsen av att församlingens webbplats innehåller det som besökaren behöver har gått upp till hela 4,3 (2019: 3,7) på två år. Församlingarna har bättre lyckats möta besökarens behov. Fint jobbat! Den här undersökningen visade inte på några större skillnader i hur lätt man hittar baserat på besökarens ålder.

De respondenter som uppgav att de inte använder församlingens tjänster var minst nöjda på alla punkter. Jämförelsevis lägsta poängen fick påståenden om att snabbt hitta det man söker (3,3) och att församlings webbplats är intressant (3,2). 

Trots de fina enkätresultatet kan vi inte förbise att på frågan vad respondenten skulle ändra på sajten så var det överlägset allmännaste svaret att sidorna borde vara lättare att använda och det man söker lättare att hitta. Det var inte helt entydigt att är det förstasidan, sidstrukturen, undersidorna eller innehållet i sig som gör det svårt. Som en besökare skrev: ”Tydligare, men tydlighet är inte lätt att definiera”. 

5. Har du delat innehåll från församlingens webbplats någonstans?

Antal svar: 1220, Valda alternativ: 1463

Grafen visar i procent vilket innehåll respondenterna uppgett att de delat.

Den här frågan ställde vi respondenterna för att delningar också mäter hur intressant innehållet är. Dessutom ökar besökarna som hittar dit den vägen synligheten i Google, medan delningar i sociala medier når såna som inte annars skulle ha nåtts.

Evenemang är helt överlägset det som besökarna oftast delar.

Delningssifforna är lite lägre än 2019. Mest har procenten delade evenemang sjunkit, från 79 till 69. Här kan corona, som lett till att församlingarna blivit tvungna att inhibera evenemang, spela in. ”Annat” man delat har dock ökat från nio procent till 14. Här nämndes i första hand strömningar. De var också det som fick mest tack bland de öppna kommentarerna och det fanns önskemål om att såna görs också efter coronapandemin.

6. Vad tycker du att saknas på församlingens webbplats? 

Ett hundratal och därmed den största gruppen svar på den här frågan gällde evenemang. Besökarna önskade genomgående närmare information om enskilda evenemang, också om virtuella. En besökare sammanfattade vad som saknas så här: ”Närmare beskrivning av enskilda evenemang, för vem de är, vad evenemanget innehåller, hur länge det tar, om det är gratis, om kollekt tas upp, om det finns kaffeservering, samt vem som talar, uppträder eller leder evenemanget.” En annan besökare skrev att ”En kort, standardformulering i evenemangen känns tråkigt och likgiltigt”.

Man önskade också berättelser, bilder eller videor av evenemang som varit, till exempel ur en annan församlingsmedlems synvinkel. En respondent skrev att det ”saknas vardagliga saker, videor och bilder av verksamheten”.

Många önskade mera information om de som jobbar i församlingen, fotografier på alla anställda, presentationer av dem, vad de jobbar med och vilka tider man får kontakt. Man önskade bloggar. Någon skrev: ”Församlingen är en samling människor. Var finns människorna?” Också bilder av församlingens lokaler med människor i önskades. Man önskade att församlingsgemenskapen synliggörs på nätet. Detta önskemål kom också fram i önskan om att hitta information om födda, döpta, konfirmerade, förelysta, vigda och döda.

Angående det visuella och känslan på sidorna kom det många önskemål om fräschare och gladare färger samt om mera bilder på sidorna. Besökarna saknade glädje, humor, inspiration och något lättsamt eller överraskande. Innehållet upplevdes på sina håll ämbetsmannamässigt och man önskade ett mera människonära grepp. En respondent uttryckte det som att ”intresse och önskan om att nå läsaren” saknas i texterna.

På frågan vad det finns för mycket av konstaterade besökarna att det finns för mycket text och för långa texter. Någon skrev: ”Kanske till och med för mycket information, är allt nödvändigt?” Det här borde förstås bedömas utgående från exakt vilka församlingars sidor det var fråga om, eftersom det också förekom strödda kommentarer om att det finns för lite innehåll.

Däremot saknade man aktuell information om vad som är på gång i församlingen. Information om förtroendeorgan, föredragningslistor, protokoll och beslut. Också andra beslut, information om ekonomi, planer och pågående projekt efterlystes.

Många påpekade att informationen på sidorna är föråldrad eller felaktig och att sidorna inte uppdateras tillräckligt ofta. Besökarna önskar att informationen på sidorna är aktuellt och gammal information tas bort.

Respondenterna gav ett tydligt önskemål för mera andligt innehåll. Man önskade bland annat andakter, information om kristendomens grund och funderingar till exempel i bloggform om aktuella helgdagar, samt förklaringar av dagens texter i Bibeln och gudstjänstens tema. Också tröstande texter för den som tvivlar eller har det svårt på något sätt önskades.

Det märktes tydligt att en del besökare känner till flera församlingars sidor och jämför dem och förväntar sig att finna samma på sin egen församlings sidor som de sett att någon annan församling har. ”Det här är nog i skick på andra församlingars sidor.”